Artikel archief: « Vorige | Volgende »


8 juni 2004

Persbericht

Hoogheemraadschap legt laatste hand aan het bestek
Versterking Lekdijk tussen Langerak en Everdingen start in september

In 1996 is de dijk in Vianen Centrum versterkt op grond van de noodwet en meer recent zijn keermuren gebouwd in Ameide Sluis en Everdingen-centrum. Dit om de om de karakteristieke bebouwing te sparen. Ondertussen heeft het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden samen met haar adviseurs, de provincie en de betrokken gemeenten de plannen voor de Lekdijk nader uitgewerkt en omgezet in een bestek dat binnenkort wordt aanbesteed.
In september start dan de versterking van de Zuidelijke Lekdijk tussen Langerak (Langesteinse weg) en het Fort Everdingen. De uitvoering duurt tot juli 2008

Persbericht Foto: Gijs van Breda

Deeltrajecten
Het werk bestaat uit afzonderlijke trajecten. Deeltraject Zederik met een lengte van circa 11 km ligt geheel in de gemeente Zederik. Het deeltraject Hagestein-Everdingen bevindt zich in de gemeente Vianen. De lengte van dit deeltraject is ongeveer 7 kilometer. Beide trajecten zijn samengevat in ťťn bestek gezien de onderlinge samenhang tussen de trajecten waar het onder andere de verwerking van de vrijkomende grond betreft.

Aanbesteding
Vorig jaar zijn de procedures in het kader van de Wet op de Waterkering afgerond en heeft de Raad van State de ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Hierdoor is het plan onherroepelijk geworden. Tevens zijn in een eerder stadium alle voor het werk benodigde vergunningen en ont≠heffingen verleend. Het werk wordt door de omvang Europees aanbesteed. Gezien de daarvoor geldende termijnen vindt de aanbesteding plaats op 20 juli 2004. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, voert Hoogheemraadschap de directievoering van het werk in eigen beheer uit. Wel worden er opzichters ingehuurd van externe bureaus.

Voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op de dijkversterking zijn er de afgelopen maanden al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Dit om het werk straks zo snel mogelijk te laten starten. Zo zijn bomen gekapt en in de uiterwaarden afrasteringen geplaatst. Ook is inmiddels een groot deel van de nutsvoor≠zieningen verlegd van de kruin naar de teen van de dijk. Om veiligheidsredenen mogen er namelijk geen kabels en leidingen in de dijk liggen. Deze verzwakken de waterkering. Omdat de kabels en leidingen veelal verplaatst zijn naar particulier eigendom is door de nutsbedrijven zakelijk recht gevestigd.

Voorlichting aan de bewoners en bedrijven
Nu het bestek binnenkort wordt aanbesteed start het hoogheemraadschap op korte termijn met de voorlichting van de bedrijven en de bewoners. Eerst vinden er bijeenkomsten plaats voor de plaatselijke dijkcommissies. Zodra de aannemer bekend is wordt er huis-aan-huis een informatiekrant verspreid met gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en vinden er diverse informatiebijeenkomsten plaats.

Aandacht voor dijk ťn rivier geÔntegreerd in 1 plan
Het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is verant≠woordelijk voor het beheer van de dijk, en heeft het initiatief genomen om een dijkversterkings- en uiter≠waardenplan uit te werken. De komende werkzaamheden aan de Lekdijk zijn een combinatie van dijkversterking met maatregelen voor ruimte voor de rivier.

Maatregelen om de rivier meer ruimte te geven zijn nodig om dat dijkversterking alleen niet voldoende is. De zeespie≠gel blijft stijgen, het maaiveld daalt nog steeds en de rivierafvoer wordt steeds groter. Om te voorkomen dat de dijk over niet al te lange tijd weer moet wor≠den verhoogd zijn er maatregelen voorbereid om de maatgevende waterstand in de rivier te verlagen. Dit gebeurt door het weghalen van obsta≠kels, het graven van geulen en het maaiveld in de uiterwaarden bij Vianen, Everdingen en Zederik te verlagen. De grond die vrijkomt in de uiterwaard wordt gebruikt voor de dijkverster≠king. De uiterwaarden worden zo ingericht dat er een natuurgebied ontstaat. Op deze wijze wordt tevens natuur die bij de versterking verloren gaat gecompenseerd.

Dijkversterking
De dijkversterking is noodzakelijk omdat de dijk op dit moment nog niet aan de veiligheidseisen voldoet. De dijk is namelijk te laag en bijna nergens voldoen≠de stevig. Dit kan in extreme gevallen leiden tot een overstroming van het achter de dijk gelegen gebied. Bovendien bestaat op een aantal plaatsen tijdens hoog water de kans op ‘piping’: onder de dijk door komt dan een grondwaterstroom op gang, die zand≠deeltjes meevoert en geleidelijk aan het fundament van de dijk ondermijnt. Na verloop van tijd kan de dijk daardoor inzakken of zelfs doorbreken. In de afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap de Lekdijk in de hoogwaterperioden extra goed in de gaten gehouden.

(bron: HHSAV)

Ingezonden door Leon Segond om 22:22 uur | Terug naar boven
Reacties