Maand archief: « Vorige | Volgende »

  • juni 2004
    · Viaanse brug · Persbericht · ‘Duurzame balans tussen groen en groei’ · Torrent des glaciers

15 juni 2004

Viaanse brug

http://www.stichtinglekdijk.nl/afbeeldingen/PICT0044 (640 x 480)1.html

De schoonheid in het landschap van de Viaanse brug is nu nog van verre waarneembaar, het schijnt dat deze brug binnenkort zal worden afgebroken. De brug doet geen dienst meer voor het vele verkeer van de A2, maar is voor menigeen een symbool van grote waarde. De Viaanse brug over de Lek zou eigenlijk gewoon moeten blijven en onderhouden worden, zodat voetgangers en fietsers er gebruik van kunnen blijven maken.

Ingezonden door Ina Renes om 22:10 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

8 juni 2004

Persbericht

Hoogheemraadschap legt laatste hand aan het bestek
Versterking Lekdijk tussen Langerak en Everdingen start in september

In 1996 is de dijk in Vianen Centrum versterkt op grond van de noodwet en meer recent zijn keermuren gebouwd in Ameide Sluis en Everdingen-centrum. Dit om de om de karakteristieke bebouwing te sparen. Ondertussen heeft het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden samen met haar adviseurs, de provincie en de betrokken gemeenten de plannen voor de Lekdijk nader uitgewerkt en omgezet in een bestek dat binnenkort wordt aanbesteed.
In september start dan de versterking van de Zuidelijke Lekdijk tussen Langerak (Langesteinse weg) en het Fort Everdingen. De uitvoering duurt tot juli 2008

Persbericht Foto: Gijs van Breda

Deeltrajecten
Het werk bestaat uit afzonderlijke trajecten. Deeltraject Zederik met een lengte van circa 11 km ligt geheel in de gemeente Zederik. Het deeltraject Hagestein-Everdingen bevindt zich in de gemeente Vianen. De lengte van dit deeltraject is ongeveer 7 kilometer. Beide trajecten zijn samengevat in ťťn bestek gezien de onderlinge samenhang tussen de trajecten waar het onder andere de verwerking van de vrijkomende grond betreft.

Aanbesteding
Vorig jaar zijn de procedures in het kader van de Wet op de Waterkering afgerond en heeft de Raad van State de ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Hierdoor is het plan onherroepelijk geworden. Tevens zijn in een eerder stadium alle voor het werk benodigde vergunningen en ont≠heffingen verleend. Het werk wordt door de omvang Europees aanbesteed. Gezien de daarvoor geldende termijnen vindt de aanbesteding plaats op 20 juli 2004. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, voert Hoogheemraadschap de directievoering van het werk in eigen beheer uit. Wel worden er opzichters ingehuurd van externe bureaus.

Voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op de dijkversterking zijn er de afgelopen maanden al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Dit om het werk straks zo snel mogelijk te laten starten. Zo zijn bomen gekapt en in de uiterwaarden afrasteringen geplaatst. Ook is inmiddels een groot deel van de nutsvoor≠zieningen verlegd van de kruin naar de teen van de dijk. Om veiligheidsredenen mogen er namelijk geen kabels en leidingen in de dijk liggen. Deze verzwakken de waterkering. Omdat de kabels en leidingen veelal verplaatst zijn naar particulier eigendom is door de nutsbedrijven zakelijk recht gevestigd.

Voorlichting aan de bewoners en bedrijven
Nu het bestek binnenkort wordt aanbesteed start het hoogheemraadschap op korte termijn met de voorlichting van de bedrijven en de bewoners. Eerst vinden er bijeenkomsten plaats voor de plaatselijke dijkcommissies. Zodra de aannemer bekend is wordt er huis-aan-huis een informatiekrant verspreid met gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en vinden er diverse informatiebijeenkomsten plaats.

Aandacht voor dijk ťn rivier geÔntegreerd in 1 plan
Het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is verant≠woordelijk voor het beheer van de dijk, en heeft het initiatief genomen om een dijkversterkings- en uiter≠waardenplan uit te werken. De komende werkzaamheden aan de Lekdijk zijn een combinatie van dijkversterking met maatregelen voor ruimte voor de rivier.

Maatregelen om de rivier meer ruimte te geven zijn nodig om dat dijkversterking alleen niet voldoende is. De zeespie≠gel blijft stijgen, het maaiveld daalt nog steeds en de rivierafvoer wordt steeds groter. Om te voorkomen dat de dijk over niet al te lange tijd weer moet wor≠den verhoogd zijn er maatregelen voorbereid om de maatgevende waterstand in de rivier te verlagen. Dit gebeurt door het weghalen van obsta≠kels, het graven van geulen en het maaiveld in de uiterwaarden bij Vianen, Everdingen en Zederik te verlagen. De grond die vrijkomt in de uiterwaard wordt gebruikt voor de dijkverster≠king. De uiterwaarden worden zo ingericht dat er een natuurgebied ontstaat. Op deze wijze wordt tevens natuur die bij de versterking verloren gaat gecompenseerd.

Dijkversterking
De dijkversterking is noodzakelijk omdat de dijk op dit moment nog niet aan de veiligheidseisen voldoet. De dijk is namelijk te laag en bijna nergens voldoen≠de stevig. Dit kan in extreme gevallen leiden tot een overstroming van het achter de dijk gelegen gebied. Bovendien bestaat op een aantal plaatsen tijdens hoog water de kans op ‘piping’: onder de dijk door komt dan een grondwaterstroom op gang, die zand≠deeltjes meevoert en geleidelijk aan het fundament van de dijk ondermijnt. Na verloop van tijd kan de dijk daardoor inzakken of zelfs doorbreken. In de afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap de Lekdijk in de hoogwaterperioden extra goed in de gaten gehouden.

(bron: HHSAV)

Ingezonden door Leon Segond om 22:22 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

3 juni 2004

‘Duurzame balans tussen groen en groei’

Op 25 mei presenteerde de gemeente Zederik haar Voorontwerp Structuurplan ‘Duurzame balans tussen groen en groei’ over de verdere ontwikkeling van onder andere Ameide. Dit voorontwerp bevat een groot aantal losse plannen waaronder het al eerder bekende Centrumplan en de verhuizing van het Spant.
Nieuw waren het bouwen van vijfenveertig nieuwe woningen tussen de Prinses Marijkeweg en de Lekdijk, een vergroting van Open Vensters en de aanleg van een passantenhaven. Daarnaast waren er nog vage ideeŽn voor de lange termijn als het bouwen van woningen en een hotelkasteel op de plaatsen die vrij zouden komen als bedrijven zoals bijvoorbeeld Hamoen of Ranks verplaatst zouden worden.

de presentatie
Dit plan werd met grote stelligheid gelanceerd. Zo werden sommige locaties van de nieuw te bouwen huizen omschreven als een ‘harde locatie’, een plan dat ‘volgens de huidige inzichten naar alle verwachting kunnen en zullen worden verwezenlijkt’.
Hier wordt gesproken over het bouwen op grond die in bezit is van de mensen aan de Prinses Marijkeweg en de Lekdijk. Dit plan is maar een voorontwerp, er is nog een lange weg te gaan met allerlei inspraakrondes voor het bestemmingsplan is aangepast. Daarom is dit een plan waar echt geen zekerheid over kan bestaan.

In de bijlagen staat dat dit plan is ontwikkeld met medewerking van een groot aantal organisaties, waaronder de Culturele Raad. Als lid van die raad heb ik dit plan nooit onder ogen gehad en er niet aan meegewerkt.
Over de avond zelf, door de gemeente ‘Toekomstavond’ genoemd, was men niet duidelijk. Was dit nu een inspraakavond of een informatieavond?

kansen
Volgens wethouder van Dieren heeft de gemeente, in plaats van energie te steken in het verruimen van de contour die om het dorp getrokken is als bouwgrens, gekozen voor het zogenaamde Ūnbreiden, het volzetten van de nog beschikbare ruimte binnen die contour. Omdat het verkrijgen van de ruimte voor de uitbreidingen van Open vensters en het industrieterrein al zoveel moeite had gekost.
De dorpse charme van Ameide gaat zo verloren.

Daarmee laat Zederik mijns inziens een grote kans liggen. Nu dan eindelijk gebouwd kan worden zou er juist een grote inspanning gedaan moeten worden om die contour op te rekken. Bouw toch aan de polderkant! Daar zou zelfs met een grotere samenhang gebouwd kunnen worden als dit gecombineerd werd met een nieuw winkelcentrum. In de bijeenkomst werd al geopperd dat een mogelijke locatie de omgeving van Open Vensters zou zijn.

groen
In het structuurplan wordt ook gesproken over het versterken van de ecologische zones. Dat gaat over met name de uiterwaarden en de Zederik. Ook het bevorderen van het toerisme als bron van inkomsten komt aan bod: wandelen, fietsen. Daar zal niemand wat op tegen hebben. Maar ook watersport. Zomers staan er soms al tientallen speedboot- en jetskitrailers in de haven. Er is al een groot recreatieterrein aan de overzijde van de rivier. Zij verpesten de wijde omgeving met hun voortdurende lawaai.

De aanleg van een haven lijkt mij in tegenspraak met het versterken van de ecologische hoofdstructuur, waar de Lekuiterwaarden heel belangrijk in zijn. Samen met de al geplande aanleg van nog meer parkeerplaatsen langs de dijk, zal de drukte hier alleen maar toenemen. Al met al lijkt het erop, dat met het badwater ook het kind wordt weggegooid.

Ameide is een mooie en rustige plaats, met veel groen. Laten we dat zo houden.

Ingezonden door Frank Dekkers om 14:49 uur | Reacties (0) | Terug naar boven

2 juni 2004

Torrent des glaciers

Torrent des glaciers 03-05-04 60x80 cm

Ook hoog in de Franse Alpen worden dijken aangelegd om de rivieren en beken te beteugelen. Tijdens een onweersbui kan zo’n stroom opeens veranderen in een wild kolkende watermassa. De dijken bestaan eigenlijk maar uit bijeen gebulldozerd bergpuin, dat na elk voorjaar weer in vorm gebracht moet worden. Overigens is aan de bergvalleien goed te zien hoe breed zo’n bergrivier kan uitwaaieren, vooral in de lente moet er veel water door. Dit is een link naar een Franse site over een hoog water (crue) van het bergriviertje de Raja: La crue de la Raja aux Chapieux. Kijk eens naar de afbeeldingen…

Ingezonden door Frank Dekkers om 18:11 uur | Reacties (0) | Terug naar boven